Stypendia dla młodych doktorów z WBIŚiA oraz WBMiL – dodatkowy nabór


Ogłaszamy dodatkowy nabór wniosków w ramach II edycji konkursu stypendialnego dla młodych doktorów. Liczba przyznanych stypendiów uzależniona będzie od dostępności środków przeznaczonych na ten cel.

O stypendia aplikować mogą osoby, które uzyskały stopień doktora po zakończeniu poprzednich naborów wniosków, nie mają ukończonych 35 lat oraz są pracownikami Politechniki Rzeszowskiej, realizującymi działalność dydaktyczną oraz naukową na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury lub Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w obszarach kształcenia kluczowych w kontekście realizacji Strategii Europa 2020.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem (zał. nr 1 do Regulaminu) powinny być wypełnione elektronicznie, podpisane i dostarczone do Biura Projektu (pok. V-A 222 lub V-A 223) w wersji papierowej. Wraz z w/w dokumentami należy dostarczyć do Biura Projektu podpisane oświadczenie o nieotrzymywaniu innego wsparcia ze środków Unii Europejskiej (zał. nr 7 do Regulaminu) oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć naukowych. W celu otrzymania punktów za kryterium dochodowe należy dostarczyć również zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów w 2013 roku (ponieważ pierwsze nabory wniosków w ramach II edycji konkursu stypendialnego zakończyły się w 2014 r. oraz ze względu na trwający do 30 kwietnia termin na składanie rozliczeń podatkowych, we wniosku aplikacyjnym należy wykazać dochód za 2013 r., tj. za rok ubiegły licząc od daty zakończenia poprzednich naborów wniosku).

Ostateczny termin składania wniosków wraz załącznikami upływa 15 kwietnia 2015 r. o godz. 14:00.

Szczegółowe zasady oraz kryteria przyznawania stypendiów przedstawione zostały w Regulaminie przyznawania stypendium dla młodych doktorów w ramach projektu pt. „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej” – II edycja oraz załączniku nr 2 do Regulaminu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. dokumentami.

 

Dokumentacja konkursowa: