Stypendia dla młodych doktorów z WBIŚiA – II edycja


Ogłaszamy nabór wniosków w ramach II edycji konkursu stypendialnego dla młodych doktorów z WBIŚiA. W ramach naboru przewidziano limit 12 stypendiów dla młodych doktorów, będących pracownikami Politechniki Rzeszowskiej i realizujących działalność dydaktyczną oraz naukową na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem (zał. nr 1 do Regulaminu) powinny być uzupełnione elektronicznie, podpisane i dostarczone do Biura Projektu (pok. V-A 222 lub V-A 223) w wersji papierowej. Wraz z w/w dokumentami należy dostarczyć do Biura Projektu podpisane oświadczenie o nieotrzymywaniu innego wsparcia ze środków Unii Europejskiej (zał. nr 7 do Regulaminu) oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć naukowych. W celu otrzymania punktów za kryterium dochodowe należy dostarczyć również zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów w roku ubiegłym. Ostateczny termin składania wniosków wraz załącznikami mija 20 października 2014 r. o godz. 13.00.

Szczegółowe zasady oraz kryteria przyznawania stypendiów zawarte zostały w Regulaminie przyznawania stypendium dla młodych doktorów w ramach projektu pt. „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej” – II edycja oraz załączniku nr 2 do „Regulaminu…”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. dokumentami.

 

Dokumentacja konkursowa: