Stypendia dla doktorantów z WEiI oraz WBIŚiA – II edycja


Ogłaszamy nabór wniosków w ramach II edycji konkursu stypendialnego dla doktorantów kształcących się na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki oraz Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. W ramach naboru przewidziano następujące limity stypendiów dla doktorantów:

  • Wydział Elektrotechniki i Informatyki:
    1. 1 rok Informatyka:  9 stypendiów
    2. 2 rok Informatyka:   6 stypendiów
  • Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury:
    1. 1 rok Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska: 13 stypendiów
    2. 2 rok Budownictwo: 13 stypendiów

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem (zał. nr 1 do Regulaminu) powinny być uzupełnione elektronicznie, podpisane i dostarczone do Biura Projektu (pok. V-A 222 lub V-A 223) w wersji papierowej. Wraz z w/w dokumentami należy dostarczyć do Biura Projektu podpisane oświadczenie o nieotrzymywaniu wsparcia ze środków Unii Europejskiej (zał. nr 7 do Regulaminu) oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć naukowych. W celu otrzymania punktów za kryterium dochodowe należy dostarczyć również zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów w roku ubiegłym. Ostateczny termin składania wniosków wraz załącznikami mija 31 października 2014 r. o godz. 13.00.

Szczegółowe zasady oraz kryteria przyznawania stypendiów zawarte zostały w Regulaminie przyznawania stypendium dla doktorantów w ramach projektu pt. „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej” – II edycja oraz załączniku nr 2 do „Regulaminu…”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z ww. dokumentami.

 

Dokumentacja konkursowa: