Strona główna


Politechnika Rzeszowska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 realizuje projekt pt. „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej”.

Informacje o projekcie