Rekrutacja na kursy zewnętrzne na WBIŚiA


Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury zaprasza na bezpłatne szkolenia zewnętrzne:

 1. Kurs zewnętrzny analiza wyników pomiarów i badań laboratoryjnych (Statistica)
  • Wprowadzenie do zastosowania statystyki w opracowywaniu wyników badań empirycznych
  • Przygotowanie danych do analizy
  • Elementy opisowej analizy danych
  • Wprowadzenie do problematyki wnioskowania statystycznego
  • Zastosowanie metod wnioskowania statystycznego w badaniach empirycznych
  • Wybrane metody badania współzależności zjawisk.
  • Szacowanie niepewności pomiarów
  • Walidacja metod pomiarowych
  • Wprowadzenie do planowania doświadczeń

 1. Kurs zewnętrzny analiza wyników pomiarów i badań laboratoryjnych (Maple)
  • wprowadzenie do programu zbiorów do obliczeń (uzyskanych w drodze eksperymentalnej)
  • wprowadzenie do programu nazw i wzorów równań w formie parametrycznej odpowiednich izoterm lub równań kinetycznych (zaczerpnięte z literatury przedmiotu, bądź opracowań własnych)
  • zadaniu odpowiednich parametrów wyjściowych do estymacji
  • nieznane wartości np. stałych równowag wyznaczone będą przez dopasowanie punktów eksperymentalnych do modelowych równań izoterm metodą nieliniowej regresji opartej na zadanym algorytmie (np. Marquardta-Lavenberga)
  • minima lokalne, funkcja celu, wartości graniczne optymalizacji, warunki brzegowe
  • obliczenia współczynnika dyfuzji
  • procedura iteracji
  • obliczenia współczynników korelacji i determinacji

  Dodatkowo szkolenie będzie obejmować podstawowe operacje arytmetyczne, algebrę liniową, rachunek różniczkowy i całkowy, układy równań różniczkowych, grafikę matematyczną. Powyższe operacje będą służyły do analizy wyników badań poprzez modelowanie równowagi i kinetyki np. procesu sorpcji. W wyniku przeprowadzonej analizy wyników pomiarów i badań laboratoryjnych interpretacja otrzymanych wyników będzie ułatwiona, otrzymane wykresy oraz symulacje pozwolą na trafne sformułowanie wypływających wniosków.

 1. Kurs zewnętrzny z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk (część A: ROBOT Structural Analysis Professional)
  • Modelowanie i obliczenia konstrukcji prętowych płaskich i przestrzennych
  • Współpraca elementów prętowych z powierzchniowymi
  • Wymiarowanie konstrukcji stalowych
  • Wymiarowanie elementów żelbetowych
  • Wymiarowanie wg Eurokodu (w tym modelowanie imperfekcji)
  • Dynamika i analiza nieliniowa
 1. Kurs zewnętrzny z zakresu obsługi oprogramowania Autodesk dla studentów WBiIŚ (część B: AutoCAD, zakres zaawansowany)
  • Efektywna praca z zestawami wyborów
  • Zaawansowane typy obiektów: (splajny, polilinie; regiony; multilinie)
  • Bloki
  • Rysunki odnośników zewnętrznych
  • Praca z obrazami rastrowym (wpasowywanie, przezroczystość i porządek wyświetlania; przycinanie)
  • Przestrzeń modelu i przestrzeń papieru
  • Obiekty aplikacji zewnętrznych
  • Wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru
  • Elementy dostosowawcze programu
  • Wprowadzenie do przestrzeni trójwymiarowej
  • Widoki rysunków trójwymiarowych
  • System współrzędnych 3D i współrzędne użytkownika
  • Modele liniowe i powierzchniowe
  • Modele bryłowe
  • Generowanie rysunków dwuwymiarowych z obiektów bryłowych
  • Wprowadzenie do wizualizacji
  • Wprowadzenie do projektowania współbieżnego z wykorzystaniem pliku centralnego (Revit): architektura, konstrukcje, instalacje.

 

Jedna osoba może składać dokumenty wyłącznie na jeden kurs. Termin składania wniosków wraz z załącznikami (wyłącznie w postaci elektronicznej) mija 23 czerwca 2015 r. o godz. 15:00.

Formularz rejestracyjny – kursy zewnętrzne WBIŚiA

Liczba miejsc na kursach będzie uzależniona od liczby zgłoszeń na poszczególne kursy. W przypadku niewielkiego zainteresowania danym kursem istnieje ewentualność odwołania takiego kursu, osoby które się na niego zgłosiły będą miały możliwość przenieść swoją aplikację na kursy, które będą organizowane.

Kursy będą organizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 (październik-listopad 2015).

 

Bliższych informacji udzielają:

dr hab. inż. Bartosz Miller, prof. PRz
Koordynator WBIŚiA

dr inż. Michał Jurek

Załączniki: