Ogłoszenie naboru na kursy zewnętrzne na WBIŚiA


Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury zaprasza na bezpłatne szkolenia zewnętrzne:

 1. „Kurs zewnętrzny pomiar drgań – kurs podstawowy”, 11 miejsc (nabór uzupełniający)
  • Podstawowe informacje nt drgań (drgania własne, rezonans, tłumienie)
  • Wprowadzenie teoretyczne do przetwarzania sygnałów w pomiarach drgań (analiza FFT, widmowe funkcje przejścia.)
  • Sprzęt pomiarowy (urządzenia pomiarowe, czujniki, sposoby pomiarów)
  • Praktyczny przykład pomiaru drgań strukturalnych na obiekcie inżynierskim (wzbudzenie impulsowe, wykorzystanie wzbudnika)
  • Zalety i wady poszczególnych metod pomiarowych
  • Analiza wyników

 1. Analiza wyników pomiarów i badań laboratoryjnych (grupa MAPLE), 10 miejsc
  • wprowadzenie do programu zbiorów do obliczeń (uzyskanych w drodze eksperymentalnej)
  • wprowadzenie do programu nazw i wzorów równań w formie parametrycznej odpowiednich izoterm lub równań kinetycznych (zaczerpnięte z literatury przedmiotu, bądź opracowań własnych)
  • zadaniu odpowiednich parametrów wyjściowych do estymacji
  • nieznane wartości np. stałych równowag wyznaczone będą przez dopasowanie punktów eksperymentalnych do modelowych równań izoterm metodą nieliniowej regresji opartej na zadanym algorytmie (np. Marquardta-Lavenberga)
  • minima lokalne, funkcja celu, wartości graniczne optymalizacji, warunki brzegowe
  • obliczenia współczynnika dyfuzji
  • procedura iteracji
  • obliczenia współczynników korelacji i determinacji

Dodatkowo szkolenie będzie obejmować podstawowe operacje arytmetyczne, algebrę liniową, rachunek różniczkowy i całkowy, układy równań różniczkowych, grafikę matematyczną. Powyższe operacje będą służyły do analizy wyników badań poprzez modelowanie równowagi i kinetyki np. procesu sorpcji. W wyniku przeprowadzonej analizy wyników pomiarów i badań laboratoryjnych interpretacja otrzymanych wyników będzie ułatwiona, otrzymane wykresy oraz symulacje pozwolą na trafne sformułowanie wypływających wniosków.

 

Orientacyjne terminy szkoleń:

 1. Pomiar drgań:
  przełom listopada i grudnia 2014
 2. Maple:
  koniec listopada 2014

 

Termin składania wniosków wraz załącznikami: 14 listopada 2014 r. o godz. 15:00.

 

Bliższych informacji udziela:

dr hab. inż. Bartosz Miller, prof. PRz
Koordynator WBIŚiA

 

Załączniki: