Nabór wniosków na stypendia – informacja


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi procedury przyznawania stypendiów, uprzejmie informujemy, że oprócz kserokopii PIT-ów złożonych do urzędu skarbowego, równoważnym dokumentem potwierdzającym dochód osoby ubiegającej się o stypendium (ewentualnie członków rodziny będących na jej na utrzymaniu, wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) może być zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych za rok ubiegły. Osoby, które za rok ubiegły nie osiągnęły żadnych dochodów i nie złożyły do urzędu skarbowego deklaracji PIT, zobligowane będą do dostarczenia takiego zaświadczenia.

Ponadto informujemy, że osoby które w miesiącu październiku złożyły do Biura Projektu: formularz danych osobowych PEFS, deklarację uczestnictwa w Projekcie, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie są zobligowane do składania razem z wnioskiem o przyznanie stypendium załączników do „Regulaminu…” nr 4, nr 5 i nr 6.