Informacja dla doktorantów na WBMiL, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendiów


W związku z bardzo dużą liczbą wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez doktorantów na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz stwierdzeniem przez Komisję licznych przypadków nieprawidłowo wyliczonego dochodu, w tym dochodu przypadającego na członka rodziny informujemy, że Komisja podjęła decyzję o rozstrzygnięciu konkursu dla doktorantów z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa na kolejnym posiedzeniu zaplanowanym w miesiącu grudniu.

Poniżej przedstawiono zasady wyliczenia dochodu, w tym dochodu przypadającego na członka rodziny, obowiązujące w konkursie na stypendia w ramach Projektu. Wszyscy doktoranci z WBMiL, którzy dokonali wyliczenia dochodu w sposób inny niż podany poniżej mają możliwość jego skorygowania do dnia 10 grudnia 2013 roku w Biurze Projektu.

 

Zasady wyliczenia dochodu na potrzeby konkursu stypendialnego w ramach Projektu:

Przy wyliczeniu dochodu na potrzeby Konkursu należy uwzględnić kwoty brutto (łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne tj.  pozycja nr 62 w formularzu PIT 37 lub w przypadku zaświadczenia
z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych za rok ubiegły wartość wskazana przy słowie „dochód”).

Ponadto, przy wyliczeniu dochodu przypadającego na członka rodziny można wykazać i podzielić dochód wyłącznie między tych członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, którzy są na utrzymaniu osoby ubiegającej się o stypendium, i  którzy zostali wskazani w oświadczeniu: „Posiadam na utrzymaniu 1 + ………….. osób, w tym …………. dzieci w wieku …………………………………..”

W przypadku wskazania takich osób należy udokumentować ich dochody za ubiegły rok, oraz ewentualne posiadanie dziecka. W przypadku braku potwierdzenia ww. informacji odpowiednimi dokumentami, Komisja nie uzna powyższych deklaracji.

Dokonanie oceny, czy określone osoby pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym musi być uzależnione od okoliczności konkretnego przypadku. Należy wyraźnie podkreślić, iż fakt, że osoby te zamieszkują wspólnie nie ma dla tej oceny decydującego znaczenia.

Można wyróżnić następujące cechy, które są charakterystyczne dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego:

  1. udział i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu;
  2. pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi;
  3. stałość sytuacji określonych w pkt 1 i 2 – jedynie chwilowe pozostawanie na utrzymaniu osoby, z którą się mieszka, nie oznacza jeszcze prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego.

W związku z powyższym nie zawsze wspólne zamieszkiwanie osób, nawet ze sobą spokrewnionych uznawane będzie za wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego. Przykładowo wskazać można, iż dorosłe i pracujące dziecko, które wraz ze swoim współmałżonkiem zamieszkuje z rodzicami co do zasady nie pozostaje z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Wynika to z faktu, iż osoby te stanowią odrębne rodziny, które charakteryzują odmienne cele.

Prosimy o rzetelne składanie oświadczeń odpowiadające stanowi faktycznemu.

Przypominamy, iż wiarygodność podanych w oświadczeniu danych potwierdzacie Państwo własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego za złożenie nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania pomocy.

Ponadto, złożenie oświadczenia zawierającego nieprawdziwe dane może skutkować zwrotem całości wypłaconego stypendium wraz z odsetkami.